Algemene voorwaarden

Bij het bestellen van een fotosessie gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle aanbiedingen van WoWWoW PROMOFOTO bv Betaalbare Fotograaf WoWfoto WoWvideo WoWcartoon aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen WoWWoW Promofoto bvba (hierna genoemd ’de fotograaf’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’)
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
WoWWoW Promofoto, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door de fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 3 werkdagen na de datum van verzending door de fotograaf.
De prijzen vermeld op de website http://www.promofoto.eu dienen gezien te worden als de meest recente offerte. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijzen vermeld op een info-pdf, verstuurd via e-mail, blijven 3 maanden geldig en/of vervaldag en/of nummer op de prijslijst.
Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Cartoons zijn steeds op maat van de klant gemaakt. Eén ontwerp zit steeds in de offerte inbegrepen. Indien na de aanpassingen van het eerste ontwerp nog zaken dienen uitgevoerd te worden is dit in overleg en meerprijs. De klant bezorgd daarom steeds vooraf zijn speciale wensen omtrent bvb kleuren, lettertypes, foto’s  enz. mee. Niet vermelde zaken impliceren automatisch in een meerprijs. Het ontwerp dient binnen de 72u goedgekeurd te worden na aflevering – tenzij anders overeengekomen. Zoniet wordt het voorstel als aanvaard beschouw. Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig – tenzij anders vermeld – en kunnen niet worden verlengd. Cadeaubonnen kunnen niet worden terugbetaald in geld en zijn niet overdraagbaar. Er kan niet van de aankoop van de cadeaubon worden afgezien.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd binnen de 5 dagen – de ontvangst van de bestelling via mail en/of telefoon van de klant en na bevestiging door toesturing/mailen van het contract. Zodra de voorschotfactuur (25% van het de pakketprijs bij huwelijksreportages – 100% bij kinder- of familieshoots) gemaakt is, is de opdracht defintief.
Indien het contract is bezorgd – per post of mail, heeft de klant 3 dagen het recht nog af te zien van de opdracht. In het geval dit na deze 3 dagen geannuleerd wordt is de klant een schadevergoeding verschuldigd conform artikel 10 van onze verkoopsvoorwaarden. Bij gebreke aan betaling hiervan binnen de 7 dagen, is de klant de volledige som verschuldigd.
De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.
Indien de klant zijn voorschot van een reportage, welke ook, betaald binnen de 3 werkdagen na verzending van het contract, houdt Promofoto zich het recht voor de opdracht eventueel te weigeren en een andere opdracht aan te aanvaarden. Dit zonder enige schadevergoeding toe te kennen.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
De fotograaf is aangesteld als enige fotograaf van de opdracht. Een andere fotograaf wordt pas toegestaan na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Niet respecteren van deze clausule kan leiden tot annulatie en/of directe stopzetting van de opdracht.
De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken. Indien klanten de COVID-19 voorwaarden niet respecteren volgens de algemene veiligheidsvoorschriften, en dit zonder beperking, kunnen wij  onder geen beding hiervoor verantwoordelijk worden geacht. Eventuele sancties die hieruit zouden voortvloeien zullen aan de klant volledig worden doorgerekend. Deze dienen betaald te worden voor aflevering van de foto’s.  

Dit ook voor de omgeving en of andere factoren. De factoren kan niet geacht worden de decors-achtergronden-fotolocatie in te richten en/of te reinigen. Een andere fotograaf is bij reportages op verplaatsing niet toegelaten, tenzij anders vooraf expliciet en schriftelijk overeengekomen.
De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotograaf op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden. Er worden ook nooit ruwe (RAW-files) bestanden afgeleverd. Enkel jpeg-bestanden. Het aantal minimum aangeleverd foto’s zoals besproken in de prijslijst kan steeds afwijken. Dit kan minder zijn, ingeval de situatie dit niet toelaat door diverse factoren. Dit kan geen aanleiding geven tot een lagere prijs.
De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving. Fotoshop is niet inbegrepen in de prijzen
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
Het startuur bij de start van fotoshoots in de studio of op verplaatsing is bindend. Indien later gestart kan worden door vertraging van de klant, verlengd dit niet de opdrachtduur.
Voor reportages langer dan 3u wordt er steeds een startuur en/of einduur overeengekomen. Indien deze uren minder dan 1 maand voor start van de opdracht veranderd wordt, zal dit automatisch leiden tot supplement.
Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de fotograaf, waardoor de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen. Indien dit niet mogelijk is kan enkel het betaalde teruggestort worden, en is geen verdere schadevergoeding mogelijk.

Indien een datum door COVID-19 en/of andere redenen verplaatst wordt door de klant – kan dit enkel in gemeenschappelijk akkoord. Indien de datum voor de fotograaf niet vrij is, is het betaalde voorschot  steeds verschuldigd, en zijn ook de annulatievoorwaarden van toepassing. Verplaatsing van een datum kan enkel naar het volgend jaar. Dit impliciteert automatisch in een administratieve kost van €125 ongeacht welke formule. De afgesproken prijs wordt wel behouden – alsook de dan geldende voorwaarden van de gekozen formule/opdracht. Indien de opdracht na verplaatsing nog geannuleerd zou worden is de volledige som verschuldigd en is artikel 10 van onze verkoopsvoorwaarden niet van toepassing – ongeacht de reden.

Voor uitvoering van foto-opdrachten dient volgende door de klant zeker voorzien te worden :
• Vanaf opdracht 3u : voldoende drinkwater
• Vanaf opdracht 5u : voldoende drinkwater en eten
• Vanaf opdracht 8u en meer : voldoende drinkwater en eten – indien deze de middag en avond bestrijkt – een maaltijd ’s middags en een warme volwaardige maaltijd. Indien opdrachten ook de morgen bestrijken dient een ontbijt en koffie voorzien te worden
Bij gebreke hieraan kan de fotograaf de opdracht stoppen gedurende 90 min. en maaltijdvergoeding eisen van €100

Artikel 6. Ontwerp

Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotograaf ontworpen zonder inmenging door de opdrachtgever.
Het ontwerp van een album zal binnen 8 werkweken na levering van de foto’s aan de opdrachtgever bezorgd worden.

Artikel 7. Levering

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Digitale bestanden van kinderportretten en familieshoots kennen een geschatte levertijd van 10 werkdagen.
Digitale bestanden van huwelijksreportages kennen een geschatte levertijd van ca 15 werkdagen.
(Huwelijks)albums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 8 werkweken na doorgeven van de gewenste foto’s in album geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
Fotoprints, canvassen, fotoblokken en fotokaarten worden binnen 4 werkweken na bestelling geleverd.
De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes (bijvb. kerst, communieperiode, …) is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. Na de keuze van de fotoproducten wordt het totaal bedrag betaald voor de bestelling doorgestuurd wordt naar de leveranciers.
Bestellingen kunnen na afspraak in de studio opgehaald worden of met B-Post parcel verstuurd worden. Voor verzending (steeds met trackinglink) wordt 15€ aangerekend.
Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.

Artikel 8. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorrekenen aan de opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen, zoals deze op de website staan vermeld.
De fotograaf wordt niet beschouwd als ’taxi’ of vervoer van goederen, tenzij anders expliciet overeengekomen.
Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van het saldo min. 10 werkdagen voor aanvang van de opdracht.
De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur) dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 kalenderdagen, voldaan te zijn, teneinde de datum definitief vast te stellen. Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond vóór dit verschuldigde bedrag betaald is. Promofoto kan voor reportages ook de volledige som opeisen,indien er twijfel is omtrent de solvabiliteit van de opdrachtgever.
Voor shoots tot 30 min kan eventueel ook cash betaald worden voor start van de shoot. In geval van niet opdagen en schriftelijke bevestiging door Promofoto is de klant het bedrag verschuldigd en dient deze binnen de 3 werkdagen te voldoen.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is een schadevergoeding van min. 150 euro verschuldigd, ongeacht het bedrag van de factuur.
Op alles is ook de wettelijke intrest verschuldigd, rekende vanaf de vervaldag.

Artikel 10. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Een portretsessie (newborn-, baby-, kinder- of familieshoot) – of shoots max 100 euro – kan tot de 7 dagen voorgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door de fotograaf dan een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulatie min. 7 dagen voor aanvang van de shoot zelf zal de volledige shoot aangerekend worden.
Bij annulering van een huwelijksreportage of reportages vanaf 300 euro door de opdrachtgever wordt een annulatiekost van 250€ aangerekend. Indien dit gebeurd binnen de 120 dagen voor aanvang van de reportage is 75% van de volledige som verschuldigd – met minimum van €250. Indien dit gebeurd binnen de 90 dagen voor aanvang van het huwelijk is de volledige som verschuldigd. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. We verwijzen hiervoor expliciet naar artikel 5 van deze verkoopsvoorwaarden voor verplaatsingen data.

De gekozen formule kan na reservatie en betaling van het voorschot enkel ge-upgradet worden, een mindere formule kiezen is niet mogelijk.
Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en kosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.
Indien een factuur 3 werkdagen voor aanvang van de reportage niet voldaan is, wordt dit aanzien als annulatie door de klant. De fotograaf kan na verwittiging per mail, beslissen de reportage niet uit te voeren. De klant is nog steeds de betaling van de reportage verschuldigd.

Artikel 11. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur/bevestiging dienen uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum/opstellingsdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
Klachten na de termijn van 3 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht en licentie

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotografe, indien niet anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de fotograaf.
De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van de fotograaf/promofoto dient de klant dit vooraf te melden aan de fotografe. Het is mogelijk dat er dan extra kosten in rekening gebracht worden voor de fotosessie.
De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Een foto is origineel, en geniet bescherming van het auteursrecht, wanneer deze de uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de auteur en de stempel van zijn persoonlijkheid draagt.
Wanneer de kunstenaar in opdracht heeft gewerkt en de opdrachtgever eigenaar wordt van het werk, behoudt de kunstenaar, tenzij hij er afstand van heeft gedaan, zijn auteursrechten op het werk en dus ook zijn reproductierechten.

Bij de aankoop van de medium digitale files (bezorgd via downloadlink) verkrijgt de opdrachtgever ook de licentie om deze bestanden onbeperkt af te drukken voor persoonlijk gebruik. Het bewerken of veranderen van kleuren van deze bestanden/foto’s is NIET toegelaten.
Wegsnijden van desgevalling watermerk van de fotograaf is NIET toegelaten, en impliceert automatisch de wettelijk geldende SOFAM-schadevergoedingen.
De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe.
Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht

De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotografe geleverd zijn.
De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Belangrijke wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld.
Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechtspraak

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing en dit enkel voor de Rechtbank arrondissement Kortrijk.

Artikel 17. Langue

Nous applicons le droit Belge et la langue néerlandaise. Version Française sur demande

 

Adbda bij verkoopsvoorwaarden : COVID-19 verplicht ons jammer genoeg onze verkoopsvoorwaarden licht aan te passen met volgende tekst :

Indien klanten de COVID-19 voorwaarden niet respecteren volgens de algemene veiligheidsvoorschriften, en dit zonder beperking, kunnen wij  onder geen beding hiervoor verantwoordelijk worden geacht. Eventuele sancties die hieruit zouden voortvloeien zullen aan de klant volledig worden doorgerekend. Deze dienen betaald te worden voor aflevering van de foto’s en/of met een max van 10 dagen na de sanctie .

Dank voor uw begrip.

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Contacteer ons direct via Whatsapp

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten